Achtergrond / Historie

De Vrijzinnige Geloofsgemeenschap in Soest heeft een bewogen historie.
 
Hoogtepunten uit de geschiedenis van de Vereniging van Vrijzinnigen Soest.
 • 1921 - oprichting van de vereniging op 5 september op initiatief van de heer Lekkerkerker. Hij kreeg 120 medestanders en op 2 oktober werd de eerste dienst gehouden. De eerste officiële ledenvergadering volgde op 12 oktober. De eerste diensten werden gehouden in de Rembrandtzaal gelegen schuin tegenover de huidige Rembrandtkapel en nu in gebruik bij de Muziekvereniging PVO .
 • 1925 - ingebruikneming van het eigen gebouw, de huidige Rembrandtkapel. De kapel is een ontwerp van de architect Van Meurs zelf aangesloten bij de vereniging. De kosten van de bouw bedroegen in totaal 15.950 gulden. Om verhuur van het gebouw mogelijk te maken werd er een podium in gebouwd en kreeg het gebouw als ondertitel "Gebouw voor Religie en Kunst".
 • 1928 - feestelijke ingebruikneming van het nieuwe orgel. Na vele jaren gebruik te hebben gemaakt van een harmonium werd na een drietal jaren te hebben gespaard een nieuwe kerkorgel gebouwd door de Fa. De Koff uit Utrecht. Kosten 5800 gulden.
   (voor een verdere beschrijving van het orgel zie elders op deze website).
 • 1932 - leningen voor de kapel en het orgel zijn afbetaald.
 • 1938 - aansluiting bij de landelijke vereniging NPB.
 • 1942 - de crisisjaren van de jaren dertig gaan niet ongemerkt voorbij aan de vereniging en er moest worden bezuinigd op het aantal diensten. Aan het eind van de jaren dertig komt daarin verandering en in 1942 werd de eerste predikant, Ds. Goorhuis, benoemd. De oorlog laat de vereniging niet onberoerd. Haar voorzitter Inspecteur Schreuder komt om het leven in het concentratiekamp Neuengamme in verband met zijn betrokkenheid bij de aanzet van een ordedienst, een eerste aanzet tot een verzetsbeweging.
 • 1944 - Ds. Goorhuis moet Soest verlaten vanwege zijn betrokkenheid bij de illegale Oranjekrant. Zijn opvolger Ds. Kalis treft hetzelfde lot, ook hij moet Soest om veiligheidsredenen verlaten.
 • 1947 - Mevrouw C.E. Jolles doet haar intrede als voorganger en de geloofsgemeenschap komt onder haar leiding tot grote bloei.
 • 1950 - de Rembrandtkapel bestaat 25 jaar en de heer Karst schenkt een klokkenstoel met klok, zodat op zondagmorgen en bij andere levensmomenten de klok geluid kan worden.
 • 1952 - koningin Juliana bezoekt met haar twee oudste dochters, Beatrix en Irene, de uitvoering van het kerstspel.
 • 1957 - Opening van het vrijzinnig Bejaardenoord "Braamhage", één van de eerste bejaardenoorden in Nederland van deze signatuur.
 • 1965 - Ds. W. Leerink neemt het stokje over van mevrouw Jolles en onder zijn bezielende leiding groeit de vereniging naar 380 leden.
 • 1976 - oprichting van het NPB koor. Het koor beleefde in haar bestaan vele hoogtepunten. Onvermeld mag zeker niet blijven de uitvoering van The Crucifixion van John Stainer in de Duitse zustergemeente Soest. Het koor stond vele jaren onder de bezielende leiding van de heer Van Dören. Door het afnemen van het aantal leden werd het steeds moeilijker alle stemmen adequaat te bezetten zodat op Pasen 2009 voor het laatst een muzikale bijdrage werd verzorgd tijdens de dienst.
 • 1987 - H. Kuiper wordt de nieuw voorganger en zal dat blijven tot 1997.
 • 1997 - Mw. C.A. van de Kuil volgt de heer Kuiper op als voorganger van de geloofsgemeenschap. In 1997 volgt ook een grondige aanpassing van het gebouw om verhuur beter mogelijk te maken.
 • 2001 - Viering van het 80-jarig bestaan.
 • 2001 - 2011 - Met vertrouwen is de geloofsgemeenschap Vrijzinnigen Soest het nieuwe millennium in gegaan. Met grote regelmaat vraagt zij aandacht in de media voor haar brede scala aan activiteiten. De Rembrandtkapel bereikte haar 85-jarige leeftijd en onderhoud was noodzakelijk naast een restauratie van het orgel. Beiden werden in 2011 gerealiseerd. In datzelfde jaar werd ook stil gestaan bij het 90-jarige bestaan van de Vrijzinnige Geloofsgemeenschap.
Subpagina''s (1): Kapel en orgel