Organisatie

Vrijzinnigen Soest is een vereniging met leden en donateurs en geen kerkgenootschap, hoewel het wel zondagse vieringen kent. De vereniging heeft een bestuur en dit bestuur legt jaarlijks aan de Algemene Ledenvergadering verantwoording af van het gevoerde en het toekomstige beleid. De ledenvergadering is het hoogste gezagsorgaan. Zo nodig worden extra ledenvergaderingen gehouden als daartoe dringende behoefte is voor tussentijdse te nemen besluiten over de voortgang van de geloofsgemeenschap.
Vrijzinnigen Soest is aangesloten bij de plaatselijke Raad van Kerken in Soest en participeert in de gezamenlijke activiteiten van de raad en gaat voor incidentele activiteiten ook samenwerking aan met ander plaatselijk kerkgenootschappen, mits deze activiteiten vallen binnen de beleidslijnen van de vereniging. De vereniging is aangesloten bij de landelijke Vrijzinnige Geloofsgemeenschap NPB 
in Amersfoort website: www.vrijzinnigen.nl 
Het bestuur laat zich bijstaan door enkele commissies.
 
Activiteitencommissie
Deze commissie zorgt voor de organisatie van de jaarlijkse activiteiten, die naast de gebruikelijk zondagse bijeenkomsten worden gehouden.

Contactcommissie
Deze groep vrijwilligers ondersteunt de voorganger in de verzorging van het pastoraat.

Redactiecommissie
Deze commissie draagt de zorg voor de verzorging en verzending van het ledencontactblad "Stemmen", dat ca. 6 keer per jaar verschijnt.
 
Op de eerste vrijdag van de maand wordt door een groep vrijwilligers het tuinonderhoud verzorgt. Naast de verzorging van de tuin is er ook bij de koffie veel ruimte om met elkaar in gesprek te gaan.

Het bestuur bestaat momenteel uit 6 personen. Het statutaire aantal is zeven.

Subpagina''s (4): Bestuur Contact Route Verhuur